Algemene voorwaarden

Op al mijn (online) producten en diensten zijn mijn algemene voorwaarden van toepassingen. Mijn algemene voorwaarden ontvang je altijd bij een offerte en bij een factuur. Door mijn offerte te accepteren of een aankoop te doen op mijn website ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. Bekijk hier welke artikelen zijn opgenomen. Voor vragen neem contact met mij op via: hi[at]elishalaisina.nl.

Artikel 1 Definities
1. Elisha Laisina, gevestigd te Leeuwarden, KvK-nummer 70810605, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Elisha Laisina.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Elisha Laisina tegen betaling werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de al-gemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, facturen, overeen-komsten en levering van diensten en producten door of namens Elisha Laisina waarop Elisha Laisina deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Aan mondelinge overeenkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de Elisha Laisina in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
4. De voorwaarden van de zakelijke opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze alge-mene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes
1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalender-dagen.
2. Elisha Laisina kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelij-kerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Indien opdrachtgever aantekeningen of opmerkingen heeft bij de offerte maken deze geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Elisha Laisina dit schriftelijk bevestigt.
4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgtrajecten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeen-komst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Op de offerte staat de trajectprijs voor de gekozen dienst(en) vermeld. Bijkomende kosten, zoals reiskosten, zijn hierbij inbegrepen.
3. Elisha Laisina biedt tevens coachingstrajecten aan met een minimale looptijd van 3 of 6 ka-lendermaanden. Na afloop van deze periode eindigt het traject automatisch.
4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning be-nodigd is zal dit tijdig aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactu-reerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Elisha Laisina op ba-sis van daadwerkelijk verbruikte uren.
5. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Elisha Laisina komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Tenzij anders door partijen overeengekomen, wordt het overige bedrag na oplevering voldaan.
6. Abonnementen voor hosting en onderhoud dienen jaarlijks vooraf te worden voldaan.
7. Voor enkele diensten kan in termijnen worden betaald door middel van automatische incas-so. Een eerste betaling wordt voldaan met iDeal of Bancontact, waarna vervolgbetalingen worden geïncasseerd door middel van een SEPA-incasso. Elisha Laisina is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien een automatische incasso mislukt.
8. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Elisha Laisina heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
Elisha Laisinaheeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mo-gelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
9. De kosten voor de eventuele inschakeling van derden zullen zijn inbegrepen in de prijs ver-meld op de offerte.
10. Indien nodig ontvangt opdrachtgever een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig door Elisha Laisina aan opdrachtgever worden gecommuniceerd en worden berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van Elisha Laisina.
11. Meerwerk kan onder andere ontstaan door revisies die plaatsvinden buiten de standaard revisies zoals opgenomen in de offerte.
12. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, een traject of cursus eerder aan-vangt, of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
13. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, een automa-tische incasso niet geïnd kan worden, een automatische incasso zonder gegronde reden wordt ingetrokken of een betaling wordt gestorneerd binnen de looptijd van de overeen-komst, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtge-ver in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
14. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
15. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Elisha Laisina op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 5 Informatieverstrekking opdrachtgever
1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Elisha Laisina.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter be-schikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Elisha Laisina zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Opdrachtgever vrijwaart Elisha Laisina voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoe-ring van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kos-ten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
1. Elisha Laisina voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aanspra-kelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de standaard stijl van Elisha Laisina. Opdrachtgever erkent dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van opdrachtgever.
2. Opdrachtgever dient te erkennen dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van opdrachtgever.
3. Opdrachtgever zal alle opdrachten behorende bij een traject, sessie of online cursus naar beste vermogen maken en invullen.
4. Elisha Laisina is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
5. Doordat de diensten van Elisha Laisina grotendeels online geleverd worden, kan zij niet ga-randeren dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Artikel 7 Wijziging en annulering
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor degelijke uitvoering no-dig is om werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.
2. Elisha Laisina is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandig-heden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Elisha Laisina is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
3. Indien Elisha Laisina verhinderd is de overeenkomst uit te voeren zal zij zich inspannen de werkzaamheden te verplaatsen. Indien dit niet mogelijk is, zal zij zorgen voor vervanging. In-dien niet tot een passende oplossing gekomen kan worden heeft opdrachtgever recht op ontbinding van de overeenkomst.
4. Annulering door de opdrachtgever van een overeenkomst is enkel schriftelijk mogelijk. Indien de overeenkomst op afstand wordt gesloten kan deze tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos worden herroepen, tenzij de werkzaamheden binnen deze 14 dagen worden uitgevoerd of de overeenkomst B2B is gesloten. Buiten deze wettelijke be-denktijd voor particulieren gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Annulering na ac-ceptatie van de offerte resulteert in de verplichting tot het betalen van 75% van de geof-freerde kosten binnen 14 kalenderdagen. Annulering na aanlevering van een eerste concept resulteren in volledige betaling van het geoffreerde bedrag.
5. Het afnemen van hosting en onderhoudspakketten kent een minimale looptijd van 1 jaar en zal jaarlijks verlengd worden. Voor deze diensten gelden de annuleringsvoorwaarden van de-ze derde partijen. Contentgerelateerde overeenkomsten kennen een looptijd zoals overeen-gekomen door partijen.
6. Opzegging van een overeenkomst door opdrachtgever dient schriftelijk plaats te vinden, waarbij een opzegtermijn van 1 kalendermaand voor het einde van de overeengekomen ter-mijn wordt gehanteerd.
7. Voor coachingstrajecten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: bij annulering worden de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar, vermeerderd met 20% van de sessies die nog niet zijn afgenomen.
8. Een losse coachingssessie, al dan niet binnen een traject, kan tot 48 uur voorafgaand aan de sessie eenmalig kosteloos worden verzet. Bij het verzetten binnen 48 uur, of het verstek la-ten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend.

Artikel 8 Groepstrajecten
1. Om in aanmerking te komen voor een groepstraject, dient opdrachtgever aan alle deelname-vereisten zoals vooraf kenbaar is gemaakt te voldoen. Elisha Laisina is gerechtigd een deel-name te weigeren.
2. Om het groepselement van een groepstraject goed tot uiting te kunnen laten komen, komt Elisha Laisina het recht toe een minimum aantal deelnemers te eisen, voordat een groeps-traject doorgang kan vinden. Elisha Laisina komt het recht toe een groepstraject te annule-ren.
3. Partijen dienen de gemaakte afspraken na te komen, waaronder het tijdig aanleveren van content, het deelnemen aan de geplande sessies en het creëren van een veilige leeromge-ving.
4. Elisha Laisina is gerechtigd opdrachtgever uit te sluiten van de sessie of van het hele traject, indien zij zich niet aan de gestelde en vooraf kenbaar gemaakte deelnamevereisten houdt, of indien zij wegens andere redenen de sessie belemmert of bemoeilijkt. In een dergelijk geval komt opdrachtgever geen recht toe op restitutie van het reeds voldane bedrag.
5. Elisha Laisina komt het recht toe het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van het groepstraject aan te passen, waaronder, maar niet beperkt tot, het uitbreiden, beperken of aanpassen van de inhoud.
6. Indien opdrachtgever niet bij een groepssessie aanwezig kan zijn, kan Elisha Laisina de les-stof dan wel opname van de sessie na afloop toesturen. Een groepssessie kan niet worden verplaatst of ingehaald, tenzij anders overeengekomen.
7. De bepalingen uit artikel 13 van deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op groepstra-jecten.

Artikel 9 Overmacht
1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaat-sen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan wor-den, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaat-sen en blijft de betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen.
4. Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar over-heidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is Elisha Laisina gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid schade
1. Elisha Laisina is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade direct is en opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Elisha Laisina is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals geadviseerd door Elisha Laisina.
4. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van geleverd werk en het tijdig maken van volledige back-ups.
5. Elisha Laisina is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen ver-tragingen, die door leveranciers zijn veroorzaakt.
6. Elisha Laisina is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan tijdens het maken van een back-up, tenzij anders overeengekomen.
7. Contentbeheer dient volledig aan Elisha Laisina te worden overgedragen wanneer hier een overeenkomst toe is afgesloten. Elisha Laisina is niet aansprakelijk voor gevolgen van even-tuele aanpassing door derden of opdrachtgever.
8. Elisha Laisina is niet aansprakelijk voor fouten in aangeleverde content wanneer opdrachtge-ver zijn goedkeuring heeft gegeven voor het concept of hiertoe in de gelegenheid is gesteld en geen gebruik van heeft gemaakt.
9. Elisha Laisina is niet aansprakelijk voor situaties die buiten haar bereik liggen, waaronder hacks, het verliezen van data of onbereikbaarheid door netwerkstoringen.
10. Elisha Laisina is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. Opdrachtgever bevestigt dat alle stukken die aan Elisha Laisina worden geleverd eigendom zijn van opdrachtgever.
11. In het geval dat Elisha Laisina een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever voor het veroorzaken van directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd of, wanneer niet tot uitkering over wordt gegaan, het bedrag dat door Elisha Laisina aan opdrachtgever is gefactureerd, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
12. Opdrachtgever vrijwaart Elisha Laisina tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Elisha Laisina geleverde diensten en goederen.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen websitebeheer
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveel-heid dataverkeer en dataopslag buiten de fair use policy. Meerkosten zullen afzonderlijk worden gefactureerd.
2. Na oplevering van een website door Elisha Laisina is klant zelf verantwoordelijk voor de in-houd hiervan, tenzij een contentpakket wordt afgenomen.
3. Wanneer er een gebrek ontstaat aan de website door toedoen van opdrachtgever, kan Elisha Laisina worden ingeschakeld dit gebrek te herstellen. Deze meerkosten zullen afzonderlijk worden geoffreerd en gefactureerd.
4. Het is niet toegestaan om door Elisha Laisina ter beschikking gestelde diensten te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden en openbare or-de. Hieronder valt onder andere, maar niet uitsluitend, spamming, het verspreiden van kin-derpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging en hacken.
5. Elisha Laisina is gerechtigd de verstrekte toegang tot en gebruik van de diensten buiten ge-bruik te stellen wanneer de opdrachtgever in strijd handelt met het in de vorige leden be-paalde. Vorderingen komen hiermee niet te vervallen.
6. Een login is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts toe bestemd aan opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan anderen gebruik te laten maken van zijn login of deze aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van Elisha Laisina. Elisha Laisina is niet verantwoordelijk voor gevolgen ontstaan doordat inlog-gegevens aan derden zijn verstrekt.

Artikel 12 Bijzondere bepalingen strippenkaarten
1. Elisha Laisina kan gebruik maken van een strippenkaart. Deze omvat een aantal werkuren die opdrachtgever kan gebruiken voor diensten van Elisha Laisina die passen in het aantal uren dat wordt aangeboden op de strippenkaart.
2. Een strippenkaart heeft een geldigheidsduur van 6 maanden vanaf factuurdatum. Overgebleven uren na de looptijd komen te vervallen.

Artikel 13 Bijzondere bepalingen online cursus
1. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor opdrachtgever, die ook blijft bestaan wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen of gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.
2. Opdrachtgever ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgeslo-ten van het herroepingsrecht, waardoor opdrachtgever niet de mogelijkheid toe komt de aan-koop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschik-baar wordt gesteld, heeft een particuliere aankoop recht op restitutie van het bedrag naar rato.
3. Opdrachtgever ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.
4. Elisha Laisina heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.
5. Elisha Laisina voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat opdrachtgever met aankoop be-oogde. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoe-ren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een cursus.
6. Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een der-de, kan Elisha Laisina niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
7. Elisha Laisina behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
8. Elisha Laisina is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.
9. Opdrachtgever verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te ge-bruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te ko-piëren. Opdrachtgever mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media de-len wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Elisha Laisina.
10. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van Elisha Laisina. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verant-woordelijkheid van de opdrachtgever om het materiaal tijdig te bekijken en waar de moge-lijkheid wordt gegeven op te slaan.
11. Tijdens deelname aan een cursus kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoor-beeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De opdrachtgever ver-klaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en ge-bruik van de diensten van Elisha Laisina, zonder restitutie van het reeds betaalde bedrag.
12. Het staat Elisha Laisina te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
13. Elisha Laisina behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toe-komstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 14 Intellectueel eigendom
1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Elisha Laisina aan opdrachtgever ter beschik-king gestelde content, materialen, goederen, diensten, programma’s, codes en adviezen be-rusten bij Elisha Laisina. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het geleverde te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleen-de licentie zonder voorafgaande toestemming.
2. Opdrachtgever komt een publicatierecht toe voor de overeengekomen doeleinden na volledi-ge betaling. Opdrachtgever is niet gerechtigd het aangeleverd materiaal te gebruiken voor andere doeleinden dan overeengekomen zonder aanvullende licentie.
3. Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd materiaal te (laten) bewerken.
4. Elisha Laisina blijft eigenaar van de content, broncode en software, tenzij anders is vermeld. Opdrachtgever komt enkel een gebruiksrecht toe.
5. Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 4 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
6. Bij inbreuk komt Elisha Laisina een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
7. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever Elisha Laisina toestemming de-len van de content te gebruiken voor portfolio, eigen website, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij hier vooraf uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

Artikel 15 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informa-tie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 16 Klachten
1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of goederen binnen 10 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan Elisha Laisina.
2. Elisha Laisina streeft ernaar klachten omtrent het niet functioneren van de website binnen 48 uur te behandelen. Overige klachten worden binnen 14 kalenderdagen behandeld.
3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, of feedback uitblijft op de overeenge-komen momenten, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling binnen de huidige overeenkomst. Revisies zullen worden verwerkt op ba-sis van het uurtarief van Elisha Laisina en er zal een nieuwe offerte worden opgesteld.
4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 17 Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Elisha Laisina is gevestigd, zijnde Rechtbank Arnhem, tenzij door partijen anders overeengekomen.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vor-deringen en verweren jegens Elisha Laisina en betrokken derden 12 maanden.

© 2018 – 2024 Elisha Laisina   •   Kvk: 70810605